ตำแหน่งรับสมัครงาน
เต็มเวลา

อาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจการบิน) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 สิงหาคม 2562

เต็มเวลา

อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาและจัดการเมือง) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 สิงหาคม 2562

เต็มเวลา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงาน (ประจำเดือนสิงหาคม 2562) 107 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 สิงหาคม 2562

เต็มเวลา

ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน (ประจำเดือนสิงหาคม 2562) 92 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 สิงหาคม 2562