ตำแหน่งรับสมัครงาน
เต็มเวลา

อาจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก (ประจำเดือนตุลาคม 2562) 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 ตุลาคม 2562

เต็มเวลา

อาจารย์ ภาควิชารังสีวิทยา (ประจำเดือนตุลาคม 2562) 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 ตุลาคม 2562

เต็มเวลา

อาจารย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ (ประจำเดือนตุลาคม 2562) 4 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 ตุลาคม 2562

เต็มเวลา

อาจารย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ (ประจำเดือนตุลาคม 2562) 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 ตุลาคม 2562

เต็มเวลา

อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (สาขาวิชาสรีรวิทยา) ประจำเดือนตุลาคม 2562 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 ตุลาคม 2562

เต็มเวลา

อาจารย์ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรอาคาร (ประจำเดือนตุลาคม 2562) 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 ตุลาคม 2562

เต็มเวลา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงาน (ประจำเดือนตุลาคม 2562) 108 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 ตุลาคม 2562

เต็มเวลา

ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน (ประจำเดือนตุลาคม 2562) 69 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 ตุลาคม 2562