ตำแหน่งรับสมัครงาน
เต็มเวลา

อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยี หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรอาคาร (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563) 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563

เต็มเวลา

อาจารย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563) 3 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563

เต็มเวลา

อาจารย์ ภาควิชารังสีวิทยา (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563) 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563

เต็มเวลา

อาจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563) 5 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563

เต็มเวลา

อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563) 6 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563

เต็มเวลา

อาจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563) 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563

เต็มเวลา

อาจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563) 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563

เต็มเวลา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงาน (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563) 106 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563

เต็มเวลา

ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563) 52 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563

เต็มเวลา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563) 136 อัตรา

คลิกที่นี่

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 31 มกราคม 2563