ตำแหน่งรับสมัครงาน
เต็มเวลา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงาน (ประจำเดือนมกราคม 2563) 106 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 มกราคม 2563

เต็มเวลา

ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน (ประจำเดือนมกราคม 2563) 53 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 มกราคม 2563

เต็มเวลา

อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (สาขาสรีรวิทยา) ประจำเดือนมกราคม 2563 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 มกราคม 2563

เต็มเวลา

อาจารย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ (ประจำเดือนมกราคม 2563) 4 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 มกราคม 2563

เต็มเวลา

อาจารย ภาควิชานิติเวชศาสตร์ (ประจำเดือนมกราคม 2563) 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 มกราคม 2563

เต็มเวลา

อาจารย์ ภาควิชารังสีวิทยา (ประจำเดือนมกราคม 2563) 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 มกราคม 2563

เต็มเวลา

อาจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (ประจำเดือนมกราคม 2563) 5 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 มกราคม 2563

เต็มเวลา

อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง (ประจำเดือนมกราคม 2563) 6 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 มกราคม 2563

เต็มเวลา

อาจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (ประจำเดือนมกราคม 2563) 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 มกราคม 2563

เต็มเวลา

อาจารย์ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรอาคาร (ประจำเดือนมกราคม 2563) 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน
เปิดรับถึง 5 มกราคม 2563