ค้นหาตำแหน่งงาน

อาจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

                        1.  คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตและมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่สามารถศึกษาหรือ ฝึกอบรมทางวิชาชีพในหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการของภาควิชา หรือ

                      2. ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม
ในสาขาที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ฝึกอบรมของภาควิชาที่จะทำการคัดเลือก หรือ
                    3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาควิชา หรือ

                      4. อยู่ระหว่างการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 6 ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตจากสถาบันที่แพทยสภารับรอง และต้องผ่านการสอบจากศูนย์ประเมินและรับรองความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (..) ของแพทยสภา ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 และก่อนวันที่บรรจุจะต้องสอบผ่านขั้นตอนที่ 3 ผู้สมัครตามคุณสมบัติในข้อนี้ต้องมี อายุไม่เกิน 30 ปี (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน) และสามารถศึกษาหรือ ฝึกอบรมทางวิชาชีพในหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการของภาควิชา หรือ
                    5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ทันตแพทย์ หรือสัตวแพทยศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ในสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกัน ไวรัสวิทยา ปรสิตวิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

อ่านรายละเอียดที่นี้

ข้อมูล ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับ
8 กันยายน 2565
วันที่ปิดรับ
30 กันยายน 2565
ชื่อคุณวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ชื่อวิชาที่ใช้สอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์
ส่วนงาน
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ประสบการณ์ทำงาน
ไม่ระบุ
ชื่อตำแหน่งงาน
อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
อัตรา : 1
เลือกอาคารที่จัดสอบ
สำนักงานอธิการบดี
เลือกห้องเรียนที่จัดสอบ
อาคารสำนักงานอธิการบดี
ค่าสมัคร 300 บาท
หากต้องการสมัครงานคุณต้องสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบก่อน คลิกที่นี้