สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่งรับสมัครงาน

ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน (20 อัตรา)

  • 1.อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
   2.คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2567 เท่านั้น  (หากเอกสารการสมัครไม่ครบจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกกรณี)

รายละเอียดของงาน
 • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 11 มีนาคม 2567

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ( 20 อัตรา)

 • 1.อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
  2.คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...


  *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2567 เท่านั้น (หากเอกสารการสมัครไม่ครบจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกกรณี)

รายละเอียดของงาน
 • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 11 มีนาคม 2567

หัวหน้าฝ่ายหอสมุดกลาง (1 อัตรา)

  • 1. อ่านประกาศ คลิก...

   2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   3. ให้ผู้สมัครแนบเอกสารการสมัคร ตามข้อ 8 ให้ครบถ้วน ในรูปแบบไฟล์ PDF (โดยรวมไฟล์เอกสารและหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เท่านั้น (หากเอกสารการสมัครไม่ครบจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกกรณี)


รายละเอียดของงาน
 • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 1 มีนาคม 2567

อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง ( 1 อัตรา)

   • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
    2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

    • *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น

รายละเอียดของงาน
 • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 29 กุมภาพันธ์ 2567

นักโภชนาการ (1 อัตรา)

  • 1. อ่านประกาศ คลิก...

   2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   3. ให้ผู้สมัครแนบเอกสารการสมัคร ตามข้อ 8 ให้ครบถ้วน ในรูปแบบไฟล์ PDF (โดยรวมไฟล์เอกสารและหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น  (หากเอกสารการสมัครไม่ครบจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกกรณี)

รายละเอียดของงาน
 • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 29 กุมภาพันธ์ 2567

นักกายภาพบำบัด (1 อัตรา)

  • 1. อ่านประกาศ คลิก...

   2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   3. ให้ผู้สมัครแนบเอกสารการสมัคร ตามข้อ 8 ให้ครบถ้วน ในรูปแบบไฟล์ PDF (โดยรวมไฟล์เอกสารและหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น (หากเอกสารการสมัครไม่ครบจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกกรณี)


รายละเอียดของงาน
 • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 29 กุมภาพันธ์ 2567

อาจารย์ผู้ช่วย สังกัดภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ (1 อัตรา)

   • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
    2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

    • *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น

รายละเอียดของงาน
 • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 29 กุมภาพันธ์ 2567

นักวิชาการพัสดุ (1 อัตรา)

  • 1. อ่านประกาศ คลิก...

   2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   3. ให้ผู้สมัครแนบเอกสารการสมัคร ตามข้อ 8 ให้ครบถ้วน ในรูปแบบไฟล์ PDF (โดยรวมไฟล์เอกสารและหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น  (หากเอกสารการสมัครไม่ครบจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกกรณี)

รายละเอียดของงาน
 • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 29 กุมภาพันธ์ 2567

นายช่างเขียนแบบ (1 อัตรา)

  • 1. อ่านประกาศ คลิก...

   2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   3. ให้ผู้สมัครแนบเอกสารการสมัคร ตามข้อ 8 ให้ครบถ้วน ในรูปแบบไฟล์ PDF (โดยรวมไฟล์เอกสารและหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น  (หากเอกสารการสมัครไม่ครบจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกกรณี)

รายละเอียดของงาน
 • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 29 กุมภาพันธ์ 2567

นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิปริญญาโท (1 อัตรา)

  • 1. อ่านประกาศ คลิก...

   2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   3. ให้ผู้สมัครแนบเอกสารการสมัคร ตามข้อ 8 ให้ครบถ้วน ในรูปแบบไฟล์ PDF (โดยรวมไฟล์เอกสารและหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น (หากเอกสารการสมัครไม่ครบจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกกรณี)


รายละเอียดของงาน
 • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 29 กุมภาพันธ์ 2567