ค้นหาตำแหน่งงาน

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ฝ่ายทันตกรรม 2 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

ต้องได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา ตรงตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานประจำตำแหน่ง
มาตรฐานประจำตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ

รายละเอียด

อ่านรายละเอียดที่นี้

ข้อมูล ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับ
8 กันยายน 2565
วันที่ปิดรับ
30 กันยายน 2565
ชื่อคุณวุฒิการศึกษา
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา
ชื่อวิชาที่ใช้สอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์
ส่วนงาน
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ประสบการณ์ทำงาน
ชื่อตำแหน่งงาน
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
อัตรา : 2
เลือกอาคารที่จัดสอบ
สำนักงานอธิการบดี
เลือกห้องเรียนที่จัดสอบ
อาคารสำนักงานอธิการบดี
ค่าสมัคร 300 บาท
หากต้องการสมัครงานคุณต้องสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบก่อน คลิกที่นี้