ค้นหาตำแหน่งงาน

อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

ผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้


- ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น เวชปฏิบัติชุมชน เป็นต้น โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการพยาบาลศาสตร์ ในกรณีที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอกที่ไม่ใช่สาขาพยาบาลศาสตร์ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ 
- มีประสบการณ์การปฏิบัติงานการพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง และบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล ที่ยังไม่หมดอายุ

รายละเอียด

   • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
    2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

    • *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 เท่านั้น

ข้อมูล ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับ
1 เมษายน 2567
วันที่ปิดรับ
30 เมษายน 2567
ชื่อคุณวุฒิการศึกษา
รายละเอียดตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ชื่อวิชาที่ใช้สอบ
สอบสัมภาษณ์
ส่วนงาน
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
ประสบการณ์ทำงาน
มีประสบการณ์การปฏิบัติงานการพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี
ชื่อตำแหน่งงาน
อัตรา : 1
เลือกอาคารที่จัดสอบ
สำนักงานอธิการบดี
เลือกห้องเรียนที่จัดสอบ
อาคารสำนักงานอธิการบดี
ค่าสมัคร 300 บาท
หากต้องการสมัครงานคุณต้องสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบก่อน คลิกที่นี้