ค้นหาตำแหน่งงาน

อาจารย์ผู้ช่วย สังกัดภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ (1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

ผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย สังกัดภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มีคุณสมบัติ ดังนี้

- ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) อายุไม่เกิน 30 ปี 
- เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า 2 ปี 
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่ยังไม่หมดอายุ
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพยาบาล ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุมการติดเชื้อ สาขาเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ

รายละเอียด

   • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
    2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

    • *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 เท่านั้น

ข้อมูล ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับ
2 เมษายน 2567
วันที่ปิดรับ
30 เมษายน 2567
ชื่อคุณวุฒิการศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ระดับการศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ชื่อวิชาที่ใช้สอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์
ส่วนงาน
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
ประสบการณ์ทำงาน
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี
ชื่อตำแหน่งงาน
อัตรา : 1
เลือกอาคารที่จัดสอบ
สำนักงานอธิการบดี
เลือกห้องเรียนที่จัดสอบ
อาคารสำนักงานอธิการบดี
ค่าสมัคร 300 บาท
หากต้องการสมัครงานคุณต้องสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบก่อน คลิกที่นี้