ค้นหาตำแหน่งงาน

นักสังคมสงเคราะห์ (1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

1. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร

2. มาตรฐานประจำตำแหน่ง

รายละเอียด

1. อ่านประกาศที่นี่

2. คู่มือการสมัครงาน

3. ผู้สมัครต้องแนบเอกสารการสมัครตามข้อ 7 ในระบบสมัครงาน ไฟล์ PDF. ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช https://jobs.nmu.ac.th ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566


ข้อมูล ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับ
3 กรกฎาคม 2566
วันที่ปิดรับ
20 กรกฎาคม 2566
ชื่อคุณวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิตามมาตรฐานประจำตำแหน่ง รายละเอียดตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ชื่อวิชาที่ใช้สอบ
ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์
ส่วนงาน
ประสบการณ์ทำงาน
ชื่อตำแหน่งงาน
อัตรา : 1
เลือกอาคารที่จัดสอบ
ติดตามสถานที่สอบตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเขียน
เลือกห้องเรียนที่จัดสอบ
ติดตามสถานที่สอบตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเขียน
ค่าสมัคร 300 บาท
หากต้องการสมัครงานคุณต้องสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบก่อน คลิกที่นี้