ค้นหาตำแหน่งงาน

ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน (20 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ


คุณสมบัติ

ผู้สมัครตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียยกัน และเป็นคุณวุฒิที่ต่ํากว่า ปวส. ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

รายละเอียด

  • 1.อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
    2.คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

    *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2567 เท่านั้น  (หากเอกสารการสมัครไม่ครบจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกกรณี)

ข้อมูล ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับ
15 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ปิดรับ
11 มีนาคม 2567
ชื่อคุณวุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตร
ชื่อวิชาที่ใช้สอบ
ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์
ส่วนงาน
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ประสบการณ์ทำงาน
ชื่อตำแหน่งงาน
อัตรา : 20
เลือกอาคารที่จัดสอบ
ติดตามสถานที่สอบตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเขียน
เลือกห้องเรียนที่จัดสอบ
ติดตามสถานที่สอบตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเขียน
ค่าสมัคร 300 บาท
หากต้องการสมัครงานคุณต้องสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบก่อน คลิกที่นี้