ค้นหาตำแหน่งงาน

นักโภชนาการ (1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตามมาตรฐานประจำตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาหารและโภชนาการ โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร คหกรรมศาสตร์

2. ต้องเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร

3. ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานประจำตำแหน่ง

รายละเอียด

    1. อ่านประกาศ คลิก...

    2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

    3. ให้ผู้สมัครแนบเอกสารการสมัคร ตามข้อ 8 ให้ครบถ้วน ในรูปแบบไฟล์ PDF (โดยรวมไฟล์เอกสารและหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น  (หากเอกสารการสมัครไม่ครบจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกกรณี)

ข้อมูล ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับ
20 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ปิดรับ
29 กุมภาพันธ์ 2567
ชื่อคุณวุฒิการศึกษา
รายละเอียดตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ชื่อวิชาที่ใช้สอบ
ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์
ส่วนงาน
ประสบการณ์ทำงาน
ไม่ระบุ
ชื่อตำแหน่งงาน
อัตรา : 1
เลือกอาคารที่จัดสอบ
สำนักงานอธิการบดี
เลือกห้องเรียนที่จัดสอบ
อาคารสำนักงานอธิการบดี
ค่าสมัคร 300 บาท
หากต้องการสมัครงานคุณต้องสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบก่อน คลิกที่นี้