ค้นหาตำแหน่งงาน

หัวหน้าฝ่ายหอสมุดกลาง (1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตามมาตรฐานประจำตำแหน่ง


คุณสมบัติ

1. ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

2. ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานประจำตำแหน่ง

รายละเอียด

    1. อ่านประกาศ คลิก...

    2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

    3. ให้ผู้สมัครแนบเอกสารการสมัคร ตามข้อ 8 ให้ครบถ้วน ในรูปแบบไฟล์ PDF (โดยรวมไฟล์เอกสารและหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เท่านั้น (หากเอกสารการสมัครไม่ครบจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกกรณี)


ข้อมูล ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับ
21 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ปิดรับ
1 มีนาคม 2567
ชื่อคุณวุฒิการศึกษา
รายละเอียดตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ชื่อวิชาที่ใช้สอบ
ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์
ส่วนงาน
ประสบการณ์ทำงาน
ชื่อตำแหน่งงาน
อัตรา : 1
เลือกอาคารที่จัดสอบ
สำนักงานอธิการบดี
เลือกห้องเรียนที่จัดสอบ
อาคารสำนักงานอธิการบดี
ค่าสมัคร 300 บาท
หากต้องการสมัครงานคุณต้องสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบก่อน คลิกที่นี้