สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่งรับสมัครงาน

อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง ( 1 อัตรา)

    • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
     2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

     • *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 เท่านั้น

รายละเอียดของงาน
 • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 30 เมษายน 2567

อาจารย์ผู้ช่วย สังกัดภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ (1 อัตรา)

    • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
     2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

     • *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 เท่านั้น

รายละเอียดของงาน
 • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 30 เมษายน 2567

อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ (2 อัตรา)

    • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
     2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

     • *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 เท่านั้น

รายละเอียดของงาน
 • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 30 เมษายน 2567

อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ (2 อัตรา)

    • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
     2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

     • *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 เท่านั้น

รายละเอียดของงาน
 • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 30 เมษายน 2567

อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ (2 อัตรา)

   • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
    2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

    • *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 เท่านั้น

รายละเอียดของงาน
 • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 30 เมษายน 2567

อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ (2 อัตรา)

  • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
   2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   • *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 เท่านั้น

รายละเอียดของงาน
 • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 30 เมษายน 2567

เภสัชกรปฏิบัติการ (4 อัตรา)

  • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
   2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   • *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 เท่านั้น

รายละเอียดของงาน
 • เวลางาน: เต็มเวลา
ปิดรับถึง: 30 เมษายน 2567