สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

  • 2. ผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการสอบตามเวลา และวันที่ ที่กำหนดไว้ในประกาศและต้องนำเอกสารการสมัครฉบับจริง (ที่ไม่ใช่สำเนาเอกสาร) มายื่นในวันสอบคัดเลือกตามประกาศ
 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 21 พฤษภาคม 2567 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ และตำแหน่งนายแพทย์ (สายบริการ) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

  • 2. ผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการสอบตามเวลา และวันที่ ที่กำหนดไว้ในประกาศและต้องนำเอกสารการสมัครฉบับจริง (ที่ไม่ใช่สำเนาเอกสาร) มายื่นในวันสอบคัดเลือกตามประกาศ
 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 20 พฤษภาคม 2567 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม)

  • 1.อ่านรายละเอียดคลิก...

   2.คู่มือสมัครงานออนไลน์คลิก...

   *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 7 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น  (หากเอกสารการสมัครไม่ครบจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกกรณี)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 8 พฤษภาคม 2567 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

  • 2. ผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการสอบตามเวลา และวันที่ ที่กำหนดไว้ในประกาศและต้องนำเอกสารการสมัครฉบับจริง (ที่ไม่ใช่สำเนาเอกสาร) มายื่นในวันสอบคัดเลือกตามประกาศ
 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 7 พฤษภาคม 2567 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตำแหน่งอาจารย์ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

  • 1.อ่านรายละเอียดคลิก...

   2.คู่มือสมัครงานออนไลน์คลิก...

   *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 7 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น  (หากเอกสารการสมัครไม่ครบจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกกรณี)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 26 เมษายน 2567 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

  • 1.อ่านรายละเอียดคลิก...

   2.คู่มือสมัครงานออนไลน์คลิก...

   *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 7 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น  (หากเอกสารการสมัครไม่ครบจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกกรณี)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 26 เมษายน 2567 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเสษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป้นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567

 • 1. อ่านประกาศคลิก...
  2. รายงานตัวคลิก...


   • *** ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตามลำดับที่มหาวิทยาลัยเรียกบรรจุและแต่งตั้ง รายงานตัวและแนบเอกสารการรายงานตัวให้ครบถ้วน  ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึง วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 12.00 น. หากไม่รายงานตัวและแนบเอกสารการรายงานตัวภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 25 เมษายน 2567 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • 1. อ่านประกาศคลิก...
   2. รายงานตัวคลิก...

   *** ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตามลำดับที่มหาวิทยาลัยเรียกบรรจุและแต่งตั้ง รายงานตัวและแนบเอกสารการรายงานตัวให้ครบถ้วน  ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 16.00 น. หากไม่รายงานตัวและแนบเอกสารการรายงานตัวภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 23 เมษายน 2567 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุดกลาง)

  • 1. อ่านประกาศคลิก...
   2. รายงานตัวคลิก...


   *** ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตามลำดับที่มหาวิทยาลัยเรียกบรรจุและแต่งตั้ง รายงานตัวและแนบเอกสารการรายงานตัวให้ครบถ้วน  ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 16.00 น. หากไม่รายงานตัวและแนบเอกสารการรายงานตัวภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 23 เมษายน 2567 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567

  • 2. ผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการสอบตามเวลา และวันที่ ที่กำหนดไว้ในประกาศและต้องนำเอกสารการสมัครฉบับจริง (ที่ไม่ใช่สำเนาเอกสาร) มายื่นในวันสอบคัดเลือกตามประกาศ
 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 19 เมษายน 2567 00:00