สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 27 ธันวาคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประจำเดือนธันวาคม 2566

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 27 ธันวาคม 2566 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตำแหน่งอาจารย์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567

  • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
   2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   • *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 10 มกราคม 2567 เท่านั้น

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 27 ธันวาคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม 2566

 • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 26 ธันวาคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตำแหน่งนายแพทย์ (สายบริการ) ประจำเดือนธันวาคม 2566

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 25 ธันวาคม 2566 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช) จำนวน 90 อัตรา

 • 1. อ่านประกาศ คลิก... (ผู้สมัครต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เท่านั้น)

  2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

  3. ให้ผู้สมัครแนบเอกสารการสมัคร ตามข้อ 8 ให้ครบถ้วน ในรูปแบบไฟล์ PDF (โดยรวมไฟล์เอกสารและหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 5 มกราคม 2567 เท่านั้น

  4. ให้ผู้สมัครตำแหน่งประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มทั่วไป (ยกเว้นตำแหน่ง พนักงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์  และผู้ช่วยช่างทั่วไป) แนบไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)ในรูปแบบไฟล์ PDF รวมทั้งหมดไม่เกิน 7 หน้ากระดาษ A4 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2567 แนบไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน คลิก...


 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 22 ธันวาคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตำแหน่งอาจารย์ ประจำเดือนธันวาคม 2566

 • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
  2. ผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการสอบตามเวลา และวันที่ ของแต่ละตำแหน่งที่กำหนดไว้ในประกาศและต้องนำเอกสารการสมัครฉบับจริง (ที่ไม่ใช่สำเนาเอกสาร) มายื่นในวันสอบคัดเลือกตามประกาศ

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 15 ธันวาคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

 • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
  2. ผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการสอบตามเวลา และวันที่ ของแต่ละตำแหน่งที่กำหนดไว้ในประกาศและต้องนำเอกสารการสมัครฉบับจริง (ที่ไม่ใช่สำเนาเอกสาร) มายื่นในวันสอบคัดเลือกตามประกาศ

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 15 ธันวาคม 2566 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตำแหน่งนายแพทย์ (สายบริการ) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

  • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
   2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   • *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เท่านั้น

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 12 ธันวาคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม 2566

 • 1. อ่านประกาศที่นี้

  2. ผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการสอบตามเวลา และวันที่ ของแต่ละตำแหน่งที่กำหนดไว้ในประกาศและต้องนำเอกสารการสมัครฉบับจริง (ที่ไม่ใช่สำเนาเอกสาร) มายื่นในวันสอบคัดเลือกตามประกาศ

 • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 7 ธันวาคม 2566 00:00