สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ และทันตแพทย์ปฏิบัติการ)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 9 กันยายน 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกันยายน

 • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 6 กันยายน 2565 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย สังกัดวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง

 • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 5 กันยายน 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน)

 • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 1 กันยายน 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 25 สิงหาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 25 สิงหาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 25 สิงหาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

 • อ่านประกาศที่นี้
  ส่งผลตรวจ ATK
  คำชี้แจง : ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ นำเอกสารหลักฐานการสมัครตามประกาศที่เป็นสำเนา พร้อมเอกสารฉบับจริง และใบสมัครที่ปริ้นจากระบบสมัครงาน  ให้เลือกหัวข้อจัดการข้อมูลงาน (ใบสมัคร) https://jobs.nmu.ac.th/  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ เวลา 08.00 -08.50 น. ในวันสอบ หากมาหลังเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

 • ประกาศโดย: sureerat
วันที่ประกาศ: 24 สิงหาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งนักอาชีวอนามัยและนักเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯ)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 18 สิงหาคม 2565 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 18 สิงหาคม 2565 00:00