สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทผู้บริหาร ระดับต้น)

 • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...

  2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...


  *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 6 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน ภายในวันวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น


 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 3 กรกฎาคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป้นพนักงานมหาวิทาลัย ประจำเดือนพฤาภาคม พ.ศ.2566 ตำแหน่งอาจารย์และนายแพทย์ (สายบริการ)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 28 มิถุนายน 2566 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 (ตำแหน่งอาจารย์)

  • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
   2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   *** ให้ผู้สมัครส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมทั้งไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน ภายในวันวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น
 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 27 มิถุนายน 2566 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 (ตำแหน่งอาจารย์และอาจารย์ผู้ช่วย)

  • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
   2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   *** ให้ผู้สมัครส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมทั้งไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน ภายในวันวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น
 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 27 มิถุนายน 2566 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ประจำดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 (ตำแหน่งอาจารย์)

  • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
   2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   *** ให้ผู้สมัครส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมทั้งไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยสแกนเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ส่งทาง E-mail : job_vjr@nmu.ac.th ภายในวันวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น
 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 27 มิถุนายน 2566 00:00

รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 12 มิถุนายน 2566 00:00

ประกาศ เลื่อนกำหนดวันสอบภาคประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีพิเศษ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ตำแหน่งอาจารย์และนายแพทย์ (สายบริการ)

 • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
  2. เลื่อนกำหนดวันสอบภาคประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเฉพาะตำแหน่งอาจารย์และนายแพทย์ (สายบริการ) ส่วนตแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ วันและเวลาคงเดิม

  3. ผู้เข้าสอบต้องยื่นหลักฐานการสมัครฉบับจริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลาตามประกาศแต่ละตำแหน่ง
 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 12 มิถุนายน 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

 • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
  2. ผู้เข้าสอบต้องยื่นหลักฐานการสมัครฉบับจริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลาตามประกาศแต่ละตำแหน่ง

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 7 มิถุนายน 2566 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยบาล ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

 • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
  2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

  *** ให้ผู้สมัครส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมทั้งไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยสแกนเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ส่งทาง E-mail : job_vjr@nmu.ac.th ภายในวันวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 1 มิถุนายน 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประจำเดือนเมษายน

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 25 พฤษภาคม 2566 00:00