สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

 • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
  2. ผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการสอบตามเวลา และวันที่ ของแต่ละตำแหน่งที่กำหนดไว้ในประกาศและต้องนำเอกสารการสมัครฉบับจริง (ที่ไม่ใช่สำเนาเอกสาร) มายื่นในวันสอบคัดเลือก

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 8 กุมภาพันธ์ 2567 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ พ.ศ.2567

 • อ่านรายละเอียดที่นี้ คลิก...
  คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

  *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 8 กุมภาพันธ์ 2567 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา)

 • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
  2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   • *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 6 กุมภาพันธ์ 2567 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)

  • 1. อ่านประกาศ คลิก...
   2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 1 กุมภาพันธ์ 2567 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 26 มกราคม 2567 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (5 อัตรา) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

  • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
   2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   • *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 26 มกราคม 2567 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)

 • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
  2. ผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการสอบตามเวลา และวันที่ ของแต่ละตำแหน่งที่กำหนดไว้ในประกาศและต้องนำเอกสารการสมัครฉบับจริง (ที่ไม่ใช่สำเนาเอกสาร) มายื่นในวันสอบคัดเลือกตามประกาศ

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 18 มกราคม 2567 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567

 • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
  2. ผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการสอบตามเวลา และวันที่ ของแต่ละตำแหน่งที่กำหนดไว้ในประกาศและต้องนำเอกสารการสมัครฉบับจริง (ที่ไม่ใช่สำเนาเอกสาร) มายื่นในวันสอบคัดเลือกตามประกาศ

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 15 มกราคม 2567 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)

 • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...

  2. ให้ผู้เข้ารับการสอบตำแหน่งประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (ตำแหน่งนักวิจัย นักวิชาการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเวชสถิติ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) และกลุ่มทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) ที่ยังไม่ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แนบไฟล์ในรูปแบบไฟล์ PDF รวมทั้งหมดไม่เกิน 7 หน้ากระดาษ A4 ภายในวันที่ 17 มกราคม 2567 แนบไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน คลิก...

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 12 มกราคม 2567 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตำแหน่งอาจารย์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)

  • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
   2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   • *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 17 มกราคม 2567 เท่านั้น

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 9 มกราคม 2567 00:00