สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยพัฒนามหานคร ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

 • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
  2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...
  *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 6 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน ภายในวันวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เท่านั้น

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 27 กรกฎาคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (21 อัตรา)

 • 1. อ่านประกาศที่นี่ คลิก...
  2. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบ คลิก...
  3. ให้ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนนำบัตรประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มสอบ 30 นาที หากผู้เข้าสอบมาหลังเวลาเริ่มสอบเกิน 15 นาที จะถือไม่มีสิทธิสอบ ให้ผู้เข้าสอบ ตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ให้ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด การแต่งกายให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบ

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 27 กรกฎาคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 25 กรกฎาคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 • 1. อ่านประกาศที่นี่ คลิก
  2. ให้ผู้เข้ารับการสอบนำบัตรประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มสอบ 30 นาที หากผู้เข้าสอบมาหลังเวลาเริ่มสอบเกิน 15 นาที จะถือไม่มีสิทธิสอบ ให้ผู้เข้าสอบ ตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ให้ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 21 กรกฎาคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

 • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
  2. ผู้เข้าสอบต้องยื่นหลักฐานการสมัครฉบับจริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลาตามประกาศแต่ละตำแหน่ง

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 12 กรกฎาคม 2566 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 35 อัตรา)

 • 1.อ่านประกาศที่นี้

  • 2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   *** ให้ผู้สมัครส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมทั้งไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน ภายในวันวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น
 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 11 กรกฎาคม 2566 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 (จำนวน 21 อัตรา)

 • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
  2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...


  • *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 7 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน ภายในวันวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น
 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 28 มิถุนายน 2566 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

  • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
   2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   *** ให้ผู้สมัครส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมทั้งไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน ภายในวันวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น
 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 4 กรกฎาคม 2566 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทผู้บริหาร ระดับต้น)

 • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...

  2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...


  *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 6 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน ภายในวันวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น


 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 3 กรกฎาคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป้นพนักงานมหาวิทาลัย ประจำเดือนพฤาภาคม พ.ศ.2566 ตำแหน่งอาจารย์และนายแพทย์ (สายบริการ)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 28 มิถุนายน 2566 00:00