สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ) 5 อัตรา

  • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
   2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 6 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน ภายในวันวันที่ 12 กันยายน 2566 เท่านั้น
 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 29 สิงหาคม 2566 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตำแหน่งอาจารย์และอาจารย์ผู้ช่วย ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566

  • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
   2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   *** ให้ผู้สมัครส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมทั้งไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
   ทางอินเทอร์เน็ต โดยสแกนเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ส่งทาง E-mail : job_vjr@nmu.ac.th ภายในวันวันที่ 11 กันยายน 2566 เท่านั้น
 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 29 สิงหาคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคประเมินความรู้ การคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (21 อัตรา)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 28 สิงหาคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 (ตำแหน่งอาจารย์และอาจารย์ผู้ช่วย)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 28 สิงหาคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเภสัชกร

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 22 สิงหาคม 2566 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์) จำนวน 4 อัตรา

  • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
   2. คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   *** ให้ผู้สมัครส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมทั้งไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยสแกนเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ส่งทาง E-mail : job_vjr@nmu.ac.th ภายในวันวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เท่านั้น
 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 21 สิงหาคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 15 สิงหาคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเภสัชกร

  • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
   2. ผู้เข้าสอบต้องยื่นหลักฐานการสมัครฉบับจริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลาตามประกาศแต่ละตำแหน่ง

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 13 สิงหาคม 2566 00:00

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 • ประกาศโดย: khanitha
วันที่ประกาศ: 3 สิงหาคม 2566 00:00

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบิติการ 35 อัตรา)

 • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
  2
  . คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

  *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 6 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน ภายในวันวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เท่านั้น


 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 3 สิงหาคม 2566 00:00