สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตำแหน่งนายแพทย์ (สายบริการ) 1 อัตรา

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 1 พฤษภาคม 2566 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 (ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 1 พฤษภาคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 (ตำแหน่งอาจารย์และอาจารย์ผู้ช่วย)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 26 เมษายน 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์และอาจารย์ผู้ช่วย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566

 • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
  2. ผู้เข้าสอบต้องยื่นหลักฐานการสมัครฉบับจริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.00 น. ในวันที่ 21 เมษายน 2566

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 11 เมษายน 2566 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566

 • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
  2. คู่มือการสมัครงาน คลิก...
  3. ให้ผู้สมัครส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมทั้งไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยสแกนเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ส่งทาง E-mail : job_vjr@nmu.ac.th 

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 5 เมษายน 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป้นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 29 มีนาคม 2566 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 60 อัตรา

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 24 มีนาคม 2566 00:00

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (101 อัตรา)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 22 มีนาคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 15 มีนาคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ นายแพทย์ (สายบริการ) และนักรังสีการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 15 มีนาคม 2566 00:00