สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 60 อัตรา

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 24 มีนาคม 2566 00:00

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (101 อัตรา)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 22 มีนาคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 15 มีนาคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ นายแพทย์ (สายบริการ) และนักรังสีการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 15 มีนาคม 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินความรู้การคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (101 อัตรา)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 28 กุมภาพันธ์ 2566 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประจำเดือนมีนาคม 2566

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 28 กุมภาพันธ์ 2566 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำเดือน มีนาคม 2566

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 27 กุมภาพันธ์ 2566 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2566

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 27 กุมภาพันธ์ 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 24 กุมภาพันธ์ 2566 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 • อ่านประกาศที่นี้

  ใบรายงานตัว

  ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศฯ เขียนใบรายงานตัวส่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทาง E-mail : hr@nmu.ac.th ภายในวันที่ 27 ก.พ.66

  **ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เข้าร่วมกลุ่ม Line โดยสแกน QR Code ในประกาศ**

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 24 กุมภาพันธ์ 2566 00:00