สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเสษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป้นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567

 • 1. อ่านประกาศคลิก...
  2. รายงานตัวคลิก...


   • *** ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตามลำดับที่มหาวิทยาลัยเรียกบรรจุและแต่งตั้ง รายงานตัวและแนบเอกสารการรายงานตัวให้ครบถ้วน  ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึง วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 12.00 น. หากไม่รายงานตัวและแนบเอกสารการรายงานตัวภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 25 เมษายน 2567 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  • 1. อ่านประกาศคลิก...
   2. รายงานตัวคลิก...

   *** ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตามลำดับที่มหาวิทยาลัยเรียกบรรจุและแต่งตั้ง รายงานตัวและแนบเอกสารการรายงานตัวให้ครบถ้วน  ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 16.00 น. หากไม่รายงานตัวและแนบเอกสารการรายงานตัวภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 23 เมษายน 2567 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุดกลาง)

  • 1. อ่านประกาศคลิก...
   2. รายงานตัวคลิก...


   *** ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตามลำดับที่มหาวิทยาลัยเรียกบรรจุและแต่งตั้ง รายงานตัวและแนบเอกสารการรายงานตัวให้ครบถ้วน  ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 16.00 น. หากไม่รายงานตัวและแนบเอกสารการรายงานตัวภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 23 เมษายน 2567 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567

  • 2. ผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการสอบตามเวลา และวันที่ ที่กำหนดไว้ในประกาศและต้องนำเอกสารการสมัครฉบับจริง (ที่ไม่ใช่สำเนาเอกสาร) มายื่นในวันสอบคัดเลือกตามประกาศ
 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 19 เมษายน 2567 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประเมินความรู้การคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 65 อัตรา

  • 1. อ่านประกาศ คลิก...
   2. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบ คลิก...
   3. แนบเอกสารการสมัครงานไฟล์ PDF. (รวมเอกสารกันเป็น 1 ไฟล์) ในเว็บระบบสมัครงาน https://jobs.nmu.ac.th ให้ครบถ้วนก่อน 4 เม.ย 67 เท่านั้น เอกสารต้องครบถ้วนตามประกาศ
   4. ให้ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มสอบ 30 นาที หากผู้เข้าสอบมาหลังเวลาเริ่มสอบเกิน 15 นาที จะถือว่าไม่มีสิทธิสอบ ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ให้ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด การแต่งกายให็เป็นไปตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบ

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 29 มีนาคม 2567 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตำแหน่งอาจารย์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567

  • 1.อ่านรายละเอียดคลิก...

   2.คู่มือสมัครงานออนไลน์คลิก...

   *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 7 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 10 เมษายน 2567 เท่านั้น  (หากเอกสารการสมัครไม่ครบจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกกรณี)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 29 มีนาคม 2567 00:00

ประกาศรายชื่อผู้การสอบประเมินความรู้ การคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดกลาง

 • 1. อ่านประกาศ คลิก...
  2. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบ คลิก...
  3. แนบเอกสารการสมัครงานไฟล์ PDF. (รวมเอกสารกันเป็น 1 ไฟล์) ในเว็บระบบสมัครงาน https://jobs.nmu.ac.th ให้ครบถ้วนก่อน 4 เม.ย 67 เท่านั้น เอกสารต้องครบถ้วนตามประกาศ
  4. ให้ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มสอบ 30 นาที หากผู้เข้าสอบมาหลังเวลาเริ่มสอบเกิน 15 นาที จะถือว่าไม่มีสิทธิสอบ ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ให้ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด การแต่งกายให็เป็นไปตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบ

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 29 มีนาคม 2567 00:00

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 50 อัตรา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 29 มีนาคม 2567 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนายแพทย์ (ปฏิบัติการ) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 27 มีนาคม 2567 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 22 มีนาคม 2567 00:00