สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค้นหาตำแหน่งงาน

ประกาศเรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน)

 • 1. อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
  2. ผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการสอบตามเวลา และวันที่ ที่กำหนดไว้ในประกาศและต้องนำเอกสารการสมัครฉบับจริง (ที่ไม่ใช่สำเนาเอกสาร) มายื่นในวันสอบคัดเลือกตามประกาศ

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 14 มีนาคม 2567 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (จากบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)

 • 1. อ่านประกาศ คลิก...

  2. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบ คลิก...

  3. ให้ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มสอบ 30 นาที หากผู้เข้าสอบมาหลังเวลาเริ่มสอบเกิน 15 นาที จะถือว่าไม่มีสิทธิสอบ ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ให้ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด การแต่งกายให็เป็นไปตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบ

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 11 มีนาคม 2567 00:00

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (50 อัตรา)

  • 1.อ่านประกาศที่นี้ คลิก...
   2.คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เท่านั้น  (หากเอกสารการสมัครไม่ครบจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกกรณี)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 8 มีนาคม 2567 00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (65 อัตรา)

 • 1. อ่านประกาศ คลิก...

  2. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบ คลิก...

  3. ให้ผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มสอบ 30 นาที หากผู้เข้าสอบมาหลังเวลาเริ่มสอบเกิน 15 นาที จะถือว่าไม่มีสิทธิสอบ ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ให้ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด การแต่งกายให็เป็นไปตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบ

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 7 มีนาคม 2567 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตำแหน่งนายแพทย์ (สายบริการ) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)

  • อ่านรายละเอียด คลิก..
   • คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

    *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2567 เท่านั้น  (หากเอกสารการสมัครไม่ครบจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกกรณี)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 6 มีนาคม 2567 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 29 กุมภาพันธ์ 2567 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตำแหน่งนายแพทย์ (สายบริการ) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

 • อ่านรายละเอียด คลิก...

  • คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 8 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2567 เท่านั้น  (หากเอกสารการสมัครไม่ครบจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกกรณี)

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 29 กุมภาพันธ์ 2567 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยพัฒนามหานคร

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 29 กุมภาพันธ์ 2567 00:00

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

 • ประกาศโดย: rachan
วันที่ประกาศ: 27 กุมภาพันธ์ 2567 00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (จากบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)

  • อ่านรายละเอียด คลิก...

   คู่มือสมัครงานออนไลน์ คลิก...

   *** ให้ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ตามข้อ 7 ทั้งหมด และใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF.) ในระบบสมัครงานให้ครบถ้วน (โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกัน จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เท่านั้น  (หากเอกสารการสมัครไม่ครบจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกกรณี)

 • ประกาศโดย: supawan
วันที่ประกาศ: 20 กุมภาพันธ์ 2567 00:00